Regulamin

I. Definicje

WYDAWNICTWO BAUER - oznacza Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132.

Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania WYDAWNICTWU BAUER zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej WYDAWNICTWA BAUER określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.

Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w internecie, będące stroną WWW każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki "Mój Profil", zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie.

Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, opisy, przepisy pod zdjęciami lub galeriami, opisy i dedykacje w ramach książek kucharskich, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.

Serwis – internetowa platforma – agregator blogów o tematyce kulinarnej znajdujący się pod adresem internetowym www.durszlak.pl, będący własnością WYDAWNICTWA BAUER, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WYDAWNICTWEM BAUER na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:

 • zeszyt Użytkownika,
 • mechanizmy wyszukiwawcze,
 • Wizytówkę Użytkownika.

Regulamin – niniejszy dokument.

Wpis – wątek główny na forum dodany przez Użytkownika.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do baz danych Serwisu, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, w celu wymiany informacji związanych żywieniem.
 2. Ze względu na charakter Serwisu, WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do promowania (bez uszczerbku dla uprawnień prawno autorskich Użytkowników) Treści Użytkowników (w postaci fragmentów lub miniaturek) publikowanych przez nich na Wizytówkach w szczególności dotyczy to twórczości Użytkownika poprzez ich emisję z Wizytówki na łamach części redakcyjnej Serwisu, na co użytkownik wyraża zgodę.
 3. Treści zamieszczane na Wizytówkach będą podpisywane nazwą Użytkownika i w zależności od wybranej opcji opatrywane awatarem Użytkownika, adresem www bloga.
 4. Opcje między innymi:
  1. przeglądania Treści,
  2. korzystania z wyszukiwarki,

dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

 1. Opcje:
  1. edycji Wizytówki Użytkownika,
  2. dodania adresu bloga Użytkownika,
  3. wprowadzania Treści i ich kategoryzacji,
  4. zeszytu,

dostępne są tylko dla Użytkowników.

 1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione określone wymagania techniczne wskazane poniżej:
  Minimalne wymagania sprzętowe:
  1. Procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  2. Pamięć operacyjna: 512MB
  3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  6. Karta sieciowa / modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

  1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
  2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
  3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a WYDAWNICTWEM BAUER na Usługę zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.
 2. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od WYDAWNICTWA BAUER, z wyłączeniem:
  1. Treści pochodzących od Użytkowników
  2. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność WYDAWNICTWA BAUER.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.9 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest niedopuszczalne.
 4. Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień Wizytówki Użytkownika, samodzielnie wprowadza Treści do Serwisu, a tym samym sam decyduje, jakie informacje na niej umieszcza. WYDAWNICTWO BAUER informuje, że wprowadzenie adresu bloga powoduje agregacje poprzez mechanizm łącz hipertekstowych treści dostępnych na takim blogu.
 5. WYDAWNICTWO BAUER oświadcza, że z uwagi na społecznościowy charakter Serwisu, prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika, za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie narzędzi opracowań, utworów zależnych nie powoduje udzielenia jakichkolwiek praw przez osoby którym takie prawa przysługują. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

III. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 2. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie w szczególności w przypadku:
  1. cesji praw i zobowiązań WYDAWNICTWU BAUER
  2. złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.
 3. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Serwisu,
  2. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu.
 4. Sprzedaż Konta przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

IV. Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  1. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
  2. akceptacja Regulaminu,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.
 2. W ramach rejestracji Użytkownik:
  1. podaje m.in. nazwę użytkownika, swój adres e-mail, hasło.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest WYDAWNICTWO BAUER, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. WYDAWNICTWO BAUER przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj:
  1. do nawiązania,
  2. ukształtowania treści Umowy,
  3. zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi.
 5. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych (NICK). Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.
 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do Profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.
 9. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
  2. rozwiązania Umowy w przypadku gdy przybrany przez Użytkownika stwarzał niebezpieczeństwo omyłki lub był niezgodny z linią programową WYDAWNICTWA BAUER w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
 10. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu poprzez system wiadomości wewnętrznych w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
 11. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Wizytówce Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.
 12. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do WYDAWNICTWA BAUER, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, WYDAWNICTWO BAUER dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.
  5. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

V. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. WYDAWNICTWO BAUER nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, WYDAWNICTWO BAUER nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,
  2. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
  3. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.
 3. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  4. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
  5. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego, świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,
  6. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
  7. usunięcia:
   1. Wpisów i Komentarzy, zamieszczanych w Serwisie (także w sekcji forum) które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   2. Treści

w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

  1. delegowania uprawnień do moderacji w Serwisie wybranym Użytkownikom, wedle własnego uznania.
 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje.
 2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 3. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

VI. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. informowania WYDAWNICTWA BAUER o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  2. przestrzegania Regulaminu,
  3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. nie naruszania praw osób trzecich,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana WYDAWNICTWU BAUER w formie pisemnej lub mailowej i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika WYDAWNICTWO BAUER,
  2. zarzuty Użytkownika,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  4. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. WYDAWNICTWO BAUER obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw . W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WYDAWNICTWO BAUER przez podmioty, za które WYDAWNICTWO BAUER nie ponosi odpowiedzialności, WYDAWNICTWO BAUER przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VIII. Poufność

 1. Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. WYDAWNICTWO BAUER może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez WYDAWNICTWO BAUER, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od WYDAWNICTWO BAUER lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest WYDAWNICTWO BAUER. Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
  2. do poprawiania tych danych,
  3. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.
 4. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. WYDAWNICTWO BAUER dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 3. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 4. WYDAWNICTWO BAUER zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną WYDAWNICTWO BAUER wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a WYDAWNICTWEM BAUER lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
  3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
 5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez WYDAWNICTWO BAUER drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
  1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy WYDAWNICTWU BAUER – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a WYDAWNICTWEM BAUER o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
  2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy WYDAWNICTWU BAUER – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a WYDAWNICTWEM BAUER o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: durszlak@durszlak.pl lub zgłaszać listownie na adres: WYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o. Sp. k., Durszlak.pl, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/03/2014 roku.