chopwkuchni

Nazywōm się Klaudiusz Kaufmann i je żech Ślōnzołkym- nie Ślōnzokym, bo moja muter urodziōła sie w Łopolskim, a łōni tam przeca gołdajōm, a niy godajom i besto joł tyż barzi gołdōm niż godom, choć żech się urodziōł w Gliwicach.To, co sam bajecie czytać, to je tako prōba zmierzynia sie ze ślōnskościōm, prōba zapisania tego, czego żech kedyjś nigdy zapisywać niy musioł, ani niy potrzebowōł, a terozki do mie jakosik tako potrzeba prziszła. Niyrozki to cołkym ciynżko tak spisać cojś, co to czowiekowi same z gymby wylatuje i cza pomyśleć, jako by to zapisać. To, co sam bajecie czytać, bydzie takim zapisym barzi fōnetycznym i stwierdziōłech, że wprowadza sam yno jedyn inszy znak ō, co to bydzie odpowiadoł za samogłoska tako miyndzy „o” a „u”- nojlepi to widać i słychać we wyrazie klōska (bo nie jest to polska kluska). Roztomajci specjaliści kozaliby mi sam naciś jeszcze inkszych literōw, ale joł nie wiym, fto by to wszystko spochołpiōł. „Chop w kuchni”- za naszych starzikōw to chopy do kuchni przichodziyli yno pojejś, a terozki tak to sie wszystko pozmiyniało, że się chopy chyciōły i za warzynie . Mōj ōłpa - ze strōny moji mutry- to się yno łoglōndoł, kedy mu moja ōłma tyn łobiołd, abo wieczerzōł na stole postawi. Ale już mōj świyntyj pamiyńci fater- jak mioł dobry dziyń, to tak umioł roztomajte jołdło uwarzić, że nawet moja muter tak niy poradziōła. Pōnoś łod niego ōłpa bōł piekarzym, a i kołołcze tyż piyk. No i tak to te gyny- co to sōm łod warzynioł- przeszły i na mie.„Chop w kuchni” to niy bydzie yno strona ło warzyniu po ślōncku, bo jak joł bych mioł yno pisać ło tym, jak żech robiōł żur abo panczkraut , to bych z tego chyba łogup . Joł tam lubia w kuchni i trocha poeksperymyntować, i powarzić cojś z kuchni z cołkego świata, a niyroz to łaża i łaża, aż wymyśla jakeś nowe jołdło- choć wiadōmo, że bez te kilka tysiyncy lołt to na talyrzu bōło już chyba wszysko. Ale zawsze sie czowiek lepi poczuje, jak se pomyśli, że cołkym sōm cojsik wymyślōł. Niy ma już co dali pisać, moga yno jeszcze pedzieć, że zaprołszōm do łoglōndania, do warzynia i smacznego, abo guten appetit!P.S. Jakby komu cojś po tym niy wyszło z tych mojich eksperymyntōw, to żebyjście yno po tym niy ciepali ze złojści gorcami po ścianach- niy odpowiadōm za sposkudzōne jołdło ani za maras w kuchni.

Na durszlaku od:

maja 2015

Miejscowość:

Warszawa